KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

7. Nová země

Studium Bible online


Rejstřík knihy - na začátek na začátek

7. Nová země

První dvě kapitoly bible pojednávají o šťastném stavu člověka v ráji. Všechno, co vyšlo z rukou Božích, bylo dokonalé, celá příroda, rostlinstvo, zvířata i člověk jako koruna stvoření na tomto světě. Další knihy a kapitoly Bible mluví o pádu do hříchu a líčí smutné dějiny hříchu, do nichž zasáhl Kristus svým prvním i druhým příchodem. - Poslední dvě kapitoly Písma nás opět uvádějí do ráje, do ztraceného domova.

I. CO ZTRATIL ČLOVĚK HŘÍCHEM A CO ZÍSKAL V KRISTU

1. Hříchem ztratil člověk život "Odplata za hřích je smrt." Řím 6,23a Musel se navrátit do prachu, z kterého byl vzat. 1 Moj 3,19

- Skrze Krista však získáme život věčný. Jan 3.16; Řím 6,23b.

2. Hříchem ztratil člověk spravedlivý charakter duchovní obraz Boží. Skrze Adama přišel hřích na cely svět, všichni jsme nespravedliví, ztratili jsme obraz Boží - dokonalý charakter. Řím 5,12

- V Kristu jsme však učiněni novým stvořením, všecko staré pominulo. 2 Kor 5,17 Skrze Krista se proměňujeme v Boží obraz. 2 Kor 3,18

3. Ztratil svůj krásný domov - Eden. Pán jej vyhnal z ráje.1 Moj 3,23.24 V

- Spasitel nám svou krví vydobyl návrat do blaženého domova. Po skončení smutných dějin hříchu bude se konat vůle Boží jak na nebi, tak i na zemi.. Mat 6,10 Nastane čas napravení, obnovení všech věcí. Skutky 3,21

4. Ztratil vládu na zemi. Člověk byl satanem přemožen a podroben v službu. 2 Petr 2,19 Satan, který je nazýván bohem tohoto světa (2 Kor 4,4), oslepil jeho mysl. S pádem člověka přišlo zlořečenství i na přírodu, na zvířata, která nejsou ochotna respektovat jeho vládu jako kdysi v ráji.

- Kdo přijal Krista a skrze něho zvítězil nad hříchem, bude spolu s ním vládnout, sedět na trůnu. Zj 3,21 Věrný služebník bude vládnout nad mnohými věcmi. Mat 25,21

- Na konci tisíciletí po zničení satana, padlých andělů a všech, kteří odpírali Bohu a nepřijali jeho nabízenou milost, učiní Bůh novou zemi s novým ovzduším. 2 Petr 3.10-13 Bible učí o trojím nebi: první je atmosférické nebe 1 Moj 1,6-8), druhé je hvězdnaté nebe (Žalm 19, 1-6), třetí je Boží ráj, místo Božího přebývání (2 Kor 12,1-4; Zj 2,7).

II.CO BUDE NA NOVÉ ZEMI

Krásu nové země, obnoveného ráje si neumíme dobře představit. Jsme příliš zvyklí na tento porušený svět. "Co oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, co nevstoupilo do lidské mysli, "to vše připravil Bůh těm, kteří ho milují." 1 Kor 2,9 Nechceme se oddávat spekulacím o jednotlivostech budoucího života. Jeho krása převýší naše nejsmělejší sny, jeho nádhera předčí veškerou naši představivost a jeho radost naše největší naděje.

Bible nás však zcela jasně učí, že to bude život velmi konkrétní. Nebude to pouze nějaký blažený stav duší, ale život podobný onomu, kterým žil člověk před pádem do hříchu. 1 Kor 2,10

1. Na nové zemi bude Nový Jeruzalém. Zj 21,2 Není to starý Jeruzalém, nad kterým plakal Pán Ježíš. Všechno bude učiněno nové. Zj 21,5 Nový Jeruzalém sestoupí na tuto zem. Zde člověk zhřešil, zde chtěl satan zřídit své království (a nějakou dobu zde vládl a ukázal, jak umí vládnout), zde však zemřel Kristus. Sem sestoupil; sestoupí sem také Nový Jeruzalém. Naše země je podobna ztracené ovci ve vesmíru, z níž bude mít Pán radost větší než nad devadesáti devíti spravedlivými, nad těmi světy, které nepadly.

- Toto město je zvláštní. Má stejnou délku, šířku i výšku. Zj 21,16

- Má dvanáct základů ze vzácných kamenů, v. 19.20

- Zdi města jsou z jaspisu; město samo je ze zlata. v. 19

- Každá brána je z jedné perly. v. 21

- Je zde trůn Boží, z kterého teče potok živé vody. Zj 22,1.2

- K tomuto Jeruzalému vzhlížel vírou i Abraham. Žid 11,10 Pavel jej jmenuje svobodným městem, svrchním Jeruzalémem, který je naši společnou matkou. (Říká se např. "Praha - matka měst".) Gal 4,26 Nezapomeňme však, že nebeský Jeruzalém je vylíčen pozemskými slovy, obrazy a symboly!

2. Lid Boží tam bude konat požehnanou činnost, radostnou práci. Činnost je oblažujícím údělem člověka. Člověk měl ráj obdělávat a střežit. 1 Moj 2,15 Po pádu do hříchu byla jeho práce lopotná, únavná. Pro hříšníka je však i tato práce velmi užitečná; jinak by měl příliš mnoho času pro hříšný způsob života.

- Při práci na nové zemi se však neunaví. Bude stavět, štěpovat. Iz 65,21.22 (Prorok zde mluví v prvé řadě o ideálním stavu věcí pro Izraele, kdyby byl splnil Boží požadavky. Prorocký popis se stává Symbolem a předobrazem nové země. Věčné skutečnosti jsou vylíčeny časnými obrazy.)

- I zde bude čas oddělený ke zvláštnímu uctívání Boha. Iz 66,23

3. Každý měsíc budou mít vykoupení čerstvé ovoce ze stromu života. Zj 22,2

4. Vykoupení budou ovládat nebeské umění hudby a zpěvu. Zj 15,2.3

5. Budou poznávat nová tajemství, budou jim k dispozici poklady poznání, o jakém nemáme ani ponětí. Bůh sám bude vyučovat své dítky. Iz 54.,13 Pán Ježíš si ponechá na věky i své lidství a bude míti radost z toho, že může být naším bratrem.

III. CO NEBUDE NA NOVÉ ZEMI

1. Nebude tam hřích, který byl původcem všeho neštěstí. Nebudou tam hříšníci; ti zahynou s ďáblem. Zj 21,8

2. Nebude tam smrt, která je odplatou za hřích. S hříchem je také spojena nemoc, bolest a pláč. Anioto tam nebude. Zj 21,4

3. Neuvidíme tam dravou zvěř. Dravost zvířat je důsledkem člověkova přestoupení zákona Božího. Iz 11,6.7 Člověk bude opět přítelem pro zvířata, která mu věnují svou něžnou příchylnost.

4. Nebude tam babylonské směsice jazyků, cizího jazyka, jemuž bychom nerozuměli. Iz 33,19 Je zajímavé, že nejkrásnější obrazy o nové zemi nám podává právě Izaiáš, kterého Pán Ježíš nejčastěji citoval, a Jan ve Zjevení, který spočíval na hrudi Ježíšově.

Závěr:

Nemáme obavy z toho, že bychom neměli ve věčnosti dostatek činnosti. Budeme tam pracovat bez únavy, stále poznávat nové a nové věci, mít možnost slyšet svědectví Božích dítek všech věků, být mile překvapeni návštěvami dosud neznámých nebeských bytostí. Největší štěstí bude v přítomnosti Beránka - Krista. Až Kristu bude všechno poddáno, odevzdá Kristus všechno Otci, a tak bude Bůh všechno ve všech po všechny časy. 1 Kor 15.28

Rejstřík knihy - na začátek na začátek

KurzBible.cz - 7. Nová země - Studium Bible online