KurzBible.cz (Na úvodní stránku) KurzBible.cz

Audio studium Bible

Audio studium Bible

Audio - Studium Bible, přítomná pravda

16_pritomna_pravda.jpg Jak říká Písmo Svaté, pravda je Bůh, pravda jsou přikázání, pravda je Ježíš Kristus, pravda je Duch svatý. Ježíš Kristus, který je Božím beránkem říká „To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde."(Zjevení 14,4) Proto vám hodlám tyto věci stále připomínat, ačkoliv o nich víte a jste utvrzeni v přítomné pravdě. (2Petrova 1,2) Je tedy důležité porozumět přítomné pravdě pro dnešní ...

Audio - Ježíš Kristus

15_jezis_kristus.jpg Ježíš Kristus, Stvořitel, Král a Pán všeho tvorstva, opustil svůj trůn a vzal na sebe lidskou podobu, aby vykoupil hříšné lidstvo ze spáru smrti. Je to nepochopitelná oběť, On se vzdal všeho pro nás, On se vzdal svého postavení pro hříšné, nabubřelé, pyšné lidstvo. Je to nepochopitelná láska k nám lidem, On podstoupil nejvyšší oběť a zemřel potupnou smrtí na kříži. ...

Audio - studium knihy Zjevení Jana

14_zjeveni_jana.jpg Tato kniha je zvláštním zjevením se Ježíše Krista v poselstvích pro svůj lid každé doby. Ve Zjevení Jana se setkávají a končí všechny knihy Bible, a ve zvláštním slova smyslu je doplněním prorocké knihy Daniel. Většina z toho, co bylo zapečetěno v knize Daniel (Da 12,4) je odpečetěno v knize Zjevení a tyto dvě knihy musí být studovány společně. Zjevení obsahuje ...

Audio - studium knihy Daniel

11_adventiste.jpg Je důležité věnovat se této nelehko srozumitelné knize? V Matoušově evangeliu nám Pán Ježíš zdůrazňuje znamení svého příchodu a mezi nimi se odvolává na to, že je potřeba porozumět proroku Danielovi. Tato proroctví Daniele mají proto životně důležitá poselství pro každého člověka, který touží být zachráněn. Je nezbytné je s modlitbou a prosbou o Ducha Svatého prostudovat a žádat Boha o ...

KurzBible.cz -